ਦਾਖ਼ਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Class Last Date to Apply Interview Location Type/Range Interview Date
M.A.-I (History) 15/07/2018 M.A. Block -- 16/07/2018 09:30 AM
M.A.-II (History) -- M.A. Block -- 16/07/2018 09:30 AM
B.A.-I 15/07/2018 Seminer Hall (Near Library) above 70%
ਬੀ.ਏ-I ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 16-07-2018 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
16/07/2018 09:30 AM
above 60%
(ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ)
17/07/2018 09:30 AM
above 55%
(ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ)
19/07/2018 09:30 AM
ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 19/07/2018 09:30 AM
B.A.-II -- Punjabi Deptt. above 65% 16/07/2018 09:30 AM
above 55% 17/07/2018 09:30 AM
below 55% 18/07/2018 09:30 AM
B.A.-III   Red Cross Deptt. above 60% 16/07/2018 09:30 AM
above 50% 17/07/2018 09:30 AM
below 50% 18/07/2018 09:30 AM
B.Com.-I   Commerce Deptt. ਬੀ.ਕਾਮ-I ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 16-07-2018 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 16-12/07/2018 09:30 AM
B.Com.-II   Commerce Deptt. ਜਾਂ ਬੀ.ਕਾਮ.-I ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ. 17/07/2018 09:30 AM
B.Com.-III   Commerce Deptt. ਜਾਂ ਬੀ.ਕਾਮ.-II ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ. 18/07/2018 09:30 AM
B.Sc.-I (Med./Non Med.)   Botany Lab. ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ-I ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 16-07-2018 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 16-17/07/2018 09:30 AM
B.Sc.-II (Med./Non Med.) Botany Lab. ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. -I ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 18/07/2018 09:30 AM
B.Sc.-III (Med./Non Med.) Botany Lab. ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. -II ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 19/07/2018 09:30 AM
M.Sc. (IT)-I 15/07/2018 -- -- --
M.Sc. (IT)-II -- -- -- --
M.Sc. (IT) Lateral Entry -- -- -- --
B.C.A. -I 15/07/2018 -- -- --
B.C.A. -II -- -- -- --
B.C.A. -III -- -- -- --
PGDCA -- -- -- --
PG Diploma in Dress Designing & Tailoring -- -- -- --
Diploma in Computer Hardware & Networking -- -- -- --

ਐਡ ਆਨ ਕੋਰਸ
ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ,ਮਿਊਜਿਕ (ਵੋਕਲ) ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

This document was last modified on: 11-07-2018